Perihal Bayar Per Klik

Bayar Pay Per Klik Click PPC adavi aparimita pramanayak pratilabha 1996 plaenat ksema maeda bhagaye di janapriya bavata pat vu klik karanna (PPC), ek gevanna veta laba dena athatya vasame prakasakaya idiriye ovunge veb adavi veb adavi ek klik (PPC) gevanna hardunva dun ek purogamiyek ve. gugal anugamanaya kala ema piyavara bavata patviya.

Bayar Pay Per Klik Click PPC indunisiyave, boho veb adavi AdsenseCamp, PPCBlogger ha BloggerBersatu saha venat aya aetulu ek klik (PPC) gevanna aeta. sapeksava adavi tunak pasuva AdsenseCamp PPCBlogger ha tevaeni BloggerBersatu vada vaedi komis laba aeta namut ovun valamgu padanam vu paddhatiyak idiripat daenvima beda ganna klik kirim sardaha ema vasi laba deyi.

Bayar Pay Per Klik Click PPC AdsenseCamp yanu yojyakata hi CV JogjaCamp samagame vyapara amsayen ekak vana Adsense indunisiye veb adaviyaki. karyalayata srjuva ema magin samarga amuttan (IM, i-taepaela, keti panivida saha durakathana) sevaya karana tun paribhogika sahaya ho nobaerdi paeminavimen sevava AdsenseCamp avadhanayak. AdsenseCamp yanu daenvimkaruvan sardaha daenvim pracaraya karana sthanayak lesa obe veb adaviye idakada laba dimen atireka adayamak upaya gaenimata avasthava salasana veb adaviyaki. AdsenseCamp da ovunge daenvim AdsenseCamp jalayak aeti bava veb adavi himikaruvanta beda avasan karana bava pravardhanaya kirimata balaporottu vana pracarakaya kirimata avasthavak laba deyi.

Bayar Pay Per Klik Click PPC PPCBlogger goliya daenvim pala jalayak seva saepayumkaru seva vana atara, aeti PPCBlogger nispadana klik karanna (PPC) ek pracarana vaetup pravardhana madhyayak lesa antarjalaya yoda ganimin prakasakaya / pracarana prakasakayan (prakasakayan) samaga daenvimkaru (velarda daenvim) ha sambandha viya haeki atara eya saha saema samajikayekugema vyaparika vardhanaya saha obe veb adaviye ho blog valin laebena adayama upaya gaenime madhyayak da ve.

BloggerBersatu yanu obe veb / blog adaviyen nomile laba gata haeki kramayaki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>