Tag Archives: Pekerja

Perihal Kostum Pekerja

Konveksi Jakarta Surewi Nalku pramukha uttara amerikada krida liggalalli, eradu samavastragalalli ondu heccagi bili bannaddagiruttave, mattu pratiyondu lig saman’yavagi adara bili samavastravannu dharisabekendu yava tanda nirdharisuva niyamavannu hondide. Vaiyaktikavagi, n’yasanal phutbal lig (enephel) mattu n’yasanal haki lig (enecel) tandagalu tam’ma atagala samarpaka atagalannu aduttave. Idakke virud’dhavagi, mejar lig besbal (emelbi) mattu n’yasanal byasketbal asosiyesan ​​(enbi’e) tandagalu tam’ma atagalannu tam’ma bili samavastravannu dharisuttare. I niyamagalannu kattunittagi jarige taralagilla, adagyu, uttara amerikadallina nalku pramukha vrttipara krida liggalige. Kelavu enephel tandagalu, mukhyavagi dallas kaubays, mane pandyagaligagi tam’ma bili jersigalannu dharisalu bayasuttare. Vasingtan redskinsna mukhya tarabetudararagidda jo gibs 1981-1992ra avadhiyalli modala barige mattu 2004-2007ra nantara – redskins pratyekavagi sthaliya atagalalli bili jersigalannu dharisiddaru. Yunaited kingdamnalli, visesavagi phutbalnalli, “kit” athava”strip” (‘phutbal kit’nalliruvante) padagalu heccu saman’yavagide (ekarupada badalige). Perihal Kostum Pekerja

Perihal Kostum Pekerja Militari samavastravannu sasastra padegalu mattu vividha rastragala aresainikara sadasyaru dharisuva pramanita uduge. Militari uduge mattu militari sailigalu satamanagalindalu varnaran jita mattu vistaravadavugalinda atyanta prayojanakarivadavugalavarege heccina badalavanegalannu madive. Gurutisuvike mattu pradarsanakkagi uddesisalada pramanikrta mattu visistavada uduge rupadalli sena samavastragalu visistavagi kendra pradhikaradinda hondida sanghatita militari padegala sanketavagide. Samara vin’yasa mattu arthika mitavyayada avasyakategalu iga ekarupada vin’yasadalli pramukha ansagalagive. Adagyu heccina militari padegalu vividha ekarupada vidhagalannu abhivrd’dhipadisiddare. Heccina sain’yagalalli sena sibbandi mattu kelavu nagarika adhikarigalu i kelaginavugalalli kelavu athava ellavannu dharisuttare: Kadanakale, khakis athava itara drab bannada kelasada uduge. Ksetra uduge, horangana kelasa mattu kacheri dharisalu saha maremacuvike udupu heccaguttade; seve uduge, hinde sakriya seve mattu saman’ya kartavyada uduge. Iga are-aupacarika sandarbhagalalli saman’yavagi alankaranada sanksipta rupagalondige dharisalaguttade (udaharanege durbala gundigalannu balasi athava padakagalannu ribban bargalondige badalisuvudu). Perihal Kostum Pekerja